Všeobecné obchodné podmienky na www.bearider.sk

Článok I
Všeobecné ustanovenie

1.)Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.bearider.sk
2.)Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja
tovaru.
3.)Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená
medzi predávajúcim (prevádzkovateľ internetového obchodu) a kupujúcim.
4.)Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne
oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

Článok II
Vymedzenie pojmov

1.)Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.bearider.sk, Be a Rider s.r.o.,
na adrese Cesta mládeže 2815/5, 83101 Bratislava
2.)Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a
to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
3.)Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo
pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim
spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými
ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obč. zák.“) a zák. o ochrane spotrebiteľa, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
4.)Kupujúcim podnikateľom je v zmysle ust. § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
• osoba zapísaná v obchodnom registri ,
• osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov,
• fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa
osobitného predpisu.
5.)Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené
týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane
spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
Článok III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.)V prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie
ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky internetového obchodu www.bearider.sk Odoslaním
objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Prijatie
objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný
email, avšak toto potvrdenie nemá na vznik kúpnej zmluvy žiadny vplyv. Takto uzatvorenú
zmluvu na základe objednávky, ktorá je záväzná možno meniť alebo zrušiť len na základe
dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

Článok IV
Cena tovaru

1.)Ceny jednotlivých produktov sú na internetovom obchode www.bearider.sk aktuálne a platné.
Uvádzané sú vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných
daní.
2.)Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný
so svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas
zverejnenia tovaru na internetovom obchode www.bearider.sk
3.)Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním
záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov
(poštovné, balné a iné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť
iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
4.)Kupujúci si vyhradzuje právo zmeny presnej ceny tovaru v nadväznosti na zmenu ceny
výrobcom alebo dovozcom. Zmena ceny bude kupujúcemu oznámená najneskôr v potvrdení
objednávky. V prípade, že so zmenou ceny nesúhlasí, je oprávnený objednávku najneskôr do 24
hodín stornovať. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).
Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou.
Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a
zastavenie vybavovania objednávky.

Článok V
Platobné podmienky
Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
1. Platba bankovným prevodom,
2. Platba okamžitým bankovým prevodom prostredníctvom platobnej brány TrustPay,
3. Platba kartou Visa alebo MasterCard prostredníctvom platobnej brány TrustPay,
4. Platba osobním účtem Trustpay prostredníctvom platobnej Brány TrustPay,
5. Platba na základe darčekového poukazu.
Článok VI
Dodacie podmienky

1.)Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30
dní od dňa jej doručenia.
2.)Dodacie lehoty sú pre jednotlivé druhy tovaru rôzne. Termín dodania bude predávajúcemu
oznámený v potvrdení objednávky. Lehota na dodanie tovaru ktorý je skladom je do 3
pracovných dní, obvykle nasledujúci pracovní deň po uhradení (pripísaní platby na náš účet).
3.)Spôsob dodania si zvolí kupujúci sám pri zadávaní objednávky prostredníctvom internetového
obchodu www.bearider.sk alebo inou možnou formou. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných
spôsobov dodania tovaru:
•Osobný odber
– Bajkula s.r.o. Karpatská 7555/28, 811 05 Bratislava
•Slovenská pošta
Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktorého vyška je 2 EUR

Článok VII
Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy a storno poplatky. Svoju účasť máte právo bez udania dôvodu
kedykoľvek zrušiť. Pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci dátum oznámenia o zrušení vašej
účasti na programe.
Storno poplatky:
● pri odhláseni 7 a viac dní pred kempom je bez storno poplatku
● Pri odhláseni menej než 7 dní pred kempom je storno poplatok vo výške 50% z ceny
● Pri odhláseni menej než 3 dni pred kempom je storno poplatok vo výške 100% z ceny.

– pri odhláseni zo skupinového tréningu menej než 24hod.  Platba za tréning automaticky počíta
ako keby ste na tréningu boli.

Článok VIII

ARS – alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-
mailom na info@bearider.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na
túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov
(ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.
ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh
môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Článok IX
Záruka, záručné podmienky
1.)Právna úprava záruky je obsiahnutá v ust. § 620 a nasl. Obč. zák.
2.)Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej
pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných
produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.
5.)Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
6.)Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie alebo ak k chybe došlo
prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním
príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala,
alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté
chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

Článok X
Ochrana osobných údajov

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších právnych predpisov
za účelom vybavenia vašej objednávky potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch.
Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne pre vybavenie vašej objednávky a našu
ďalšiu komunikáciu s vami.
1. Prevádzkovateľ internetového obchodu:
1)Prevádzkovateľom informačného systému je fyzická osoba:
Be a Rider s.r.o.
Cesta mládeže 2815/5
831 01 Bratislava
Zapísaný v obchodnom registri oddiel: právnické osoby
IČO: 55 271 006
DIČ: 2121966957
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
2. Účel spracúvania osobných údajov
1)Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim
prostredníctvom internetového obchodu www.bearider.sk alebo iným vhodným spôsobom a
splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2)Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich na nasledovný účel:
• registrácia zákazníka na internetovom obchode www.bearider.sk
• objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.bearider.sk
• potvrdenie objednávky
• uzatvorenie kúpnej zmluvy
• vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so
zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
• dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie
oprávnenej osobe

• evidencia kupujúcich na administratívne účely
• evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
3. Zoznam spracúvaných osobných údajov
1)Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných
právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú
tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach,
prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a
kupujúcim.
2)Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
• meno a priezvisko
• adresa doručenia
• fakturačná adresa
• kontaktné údaje (tel. č., email)
• údaje o objednávkach
3)V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v
čl. 3 ods. 1) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom
na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
1)Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie
povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim,
predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods.
3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych
predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.
2)Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho
povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.
3)Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej
osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
4)Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si
svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Poskytnutie a s prístupnenie osobných údajov
1)Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané
prostredníctvom internetového obchodu www.bearider.sk k tretej osobe len v nevyhnutnej miere
za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným
poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre
doručovanie, fakturačná adresa, telefónne číslo a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky
tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.
2)Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to
nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
6. Zverejnenie osobných údajov
1)Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.
7. Poučenie o právach dotknutej osoby
1)Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní
rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
2)Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana
dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
3)Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v§ 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho
marketingu.
4)Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo
u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa
§10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením
dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo
môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu
nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená,
prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez
zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
5)Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má
právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa,
ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne
na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má
právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby
vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba;
o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote
podľa § 29 ods. 3 cit.zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje
osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov
dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie.
6)Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za
podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba
doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice
je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo
zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
7)Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
8)Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže
uplatniť zákonný zástupca.
9)Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
10)Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných
údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.
8. Zodpovednosť prevádzkovateľa
1)Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto
osobným údajom dostala bez oprávnenia.
2)Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto
zákona.

Článok XI
Záverečné ustanovenia

1.)Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu
www.bearider.sk  v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.
2.)Prevádzkovateľ internetového obchodu www.bearider.sk si vyhradzuje právo na prípadnú
zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.
3.)Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 04.05.2023